zamów odbitki on-line

Regulamin

Właścicielem serwisu webPhoto mieszczącego się pod adresem internetowym sklep.fotolabo.com.pl jest firma Foto Labo, mieszcząca się w Zabrzu Pl.N.Kroczka 3

 • Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z serwisu webPhoto nazwa sklep.fotolabo.com.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.
 • Za zlecone usługi płacimy:
 • GOTÓWKĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru paczki - za pobraniem pocztowym.
 • PRZELEWEM - przedpłatę na konto: %%bank_konto%% (%%bank_nazwa%%), dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu.

Uzupełnij regulamin.

 


» § 4. Bezpieczeństwo konta użytkownika oraz hasła, zasady przechowywania hasła i loginu
Po zakończeniu procesu rejestracji użytkownik otrzymuje hasło oraz oznaczenie swojej nazwy użytkownika (user id, login). Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania tych informacji w sposób bezpieczny i niedostępny dla osób trzecich. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie jego konta przez osoby trzecie. Użytkownikzobowiązuje się natychmiast poinformować Foto Labo jeżeli dojdzie do zagubienia, kradzieży, przypadkowego udostępnienia hasła lub innej sytuacji, w której stanie się możliwe użycie jego konta przez osoby trzecie. FOTO LABO każde takie użycie przez osoby trzecie traktować będzie jako nieautoryzowane i nielegalne.

Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania Usługi, a w szczególności do wylogowywania się po zakończonym użytkowaniu Usługi. JeżeliUżytkownik nie dotrzyma powyższych warunków FOTO LABO nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody z tego tytuły wynikłe.

» § 5. Obowiązki użytkownika Usługi oraz obowiązki opiekunów prawnych dzieci
Korzystając z Usługi i podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat lub wszelkie te działania wykonuje pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych. Zważywszy, że treść serwisu jest przeznaczona dla szerokiej rzeczy odbiorców,Użytkownik będący opiekunem prawnym dzieci, którym zezwala na korzystanie z Uslugi, jest odpowiedzialny za selekcję treści dla nich odpowiednich.

» § 6. Zobowiązania Użytkownika Usługi
Użytkownik rozumie i oświadcza, że wszelkie informacje ("Treści") przesyłane lub publikowane w Internecie, a zwłaszcza teksty, zdjęcia, filmy, dźwięki, dane, wiadomości, bez względu na to czy są traktowane jako udostępniane publiczne, czy prywatnie mogą być potraktowane jako należące do osoby, od której pochodzą. Oznacza to, że Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie Treści, który udostępnia, przesyła lub w jakikolwiek inny sposób upublicznia lub wykorzystuje za pośrednictwem Usługi. FOTO LABO nie kontroluje we własnym zakresie w sposób bieżący Treści pochodzących od Użytkowników. FOTO LABO nie może być w żadnym przypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek wady, w tym wady prawne Treści przesyłanych lub udostępnianych za jej pośrednictwem przez Użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zakazu:
 1. Przesyłania, wysyłania listem email lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści, których udostępnianie jest zakazane przez przepisy prawa, zawierających materiały rażące, godzących w cudzą godność, szerzących nienawiść rasową, naruszających cudzą prywatność lub w powszechnym odczuciu mogących wywoływać kontrowersję.
 2. Naruszania dóbr osobistych.
 3. Podszywania się pod tożsamość innych osób fizycznych lub prawnych, w tym w szczególności pracowników Foto Labo, innych Użytkowników serwisu lub udawania znajomości z tymi osobami, zwłaszcza w celu czerpania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści.
 4. Manipulowania nagłówkami wszelkiego typu wiadomości lub innego rodzaju modyfikacji elementów identyfikacji w sposób prowadzący do zmiany źródła pochodzenia informacji lub innych danych przesyłanych za pośrednictwem Usługi.
 5. Wysyłania listem email, wysyłania na listy dyskusyjne lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób pośrednictwem Usługi danych, do których nie posiada prawa oraz w których posiadaniu znalazł się w sposób nielegalny (zwłaszcza informacji o charakterze poufnym, a także informacji, które posiadł w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, a które są objęte klauzulą poufności).
 6. Przesyłania za pośrednictwem Usługi jakichkolwiek materiałów zawierających treści prawnie chronione, w tym w szczególności naruszających cudze prawa patentowe, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa.
 7. Przesyłania za pośrednictwem Usługi niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów promocyjnych i reklamowych, tzw. "spamu", "łańcuszków szczęścia" poza wyznaczonymi i jednoznacznie oznakowanymi częściami Usługi (serwisy handlowe).
 8. Przesyłania lub udostępniania w jakikolwiek sposób plików będących wirusami komputerowymi lub telekomunikacyjnymi lub zawierających wirusy komputerowe lub telekomunikacyjne oraz innych programów powodujących szkody w systemach komputerowych lub telekomunikacyjnych lub umożliwiających nieautoryzowany dostęp do systemów komputerowych lub telekomunikacyjnych.
 9. Utrudniania użytkowania systemów komunikacyjnych Usługi czasu rzeczywistego zwłaszcza takich jak chat, Paplacz lub w jakikolwiek inny sposób naruszać zwyczajowo przyjęte normy korzystania z tego typu systemów.
 10. Zakłócania działania Usługi, jej systemów komputerowych, serwerów, sieci podłączonych do Usługi lub podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych.
 11. Zbierania informacji osobowych o innych Użytkownikach.
Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że FOTO LABO nie sprawdza Treści przed ich publikacją, lecz zachowuje prawo do późniejszego usunięcia Treści w ramach Usługi, które uzna za niezgodne z obowiązującym prawem, naruszające dobre obyczaje lub dobra osobiste, niezgodne z wewnętrznymi regulacjami Fotonetu, jej podmiotów stowarzyszonych, firm współpracujących, reklamodawców w ramach Usługi, lub wizerunkiem Foto Labo i podmiotów stowarzyszonych. Użytkownik rozumie i zgadza się, że FOTO LABO ma prawo do usunięcia Treści, które naruszają postanowienia zawarte w tym dokumencie.

Użytkownik zgadza się, że ponosi odpowiedzialność za poprawność i sprawność wszelkich Treści przesyłanych lub udostępnianych za pośrednictwem Usługi, w tym w szczególności ponosi odpowiedzialność za wad fizyczne i prawne tychże. W tym zakresie Użytkownik rozumie, że nie może polegać na Treści stworzonej przez Foto Labo lub podmioty z nią współpracujące oraz na Treści, która została do Foto Labo wysłana, w szczególności przez innych Użytkowników lub w jakikolwiek inny sposób stała się cześcią Usługi.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że FOTO LABO może według swojego uznania zachować lub usunąć dowolną Treść w przypadkach gdy jest to wymagane przez prawo, ma to na celu ochronę praw Foto Labo, jej pracowników, podmiotów z nią współpracujących, innych Użytkowników lub dobra publicznego, jak również gdy dana Treść:
 1. jest przedmiotem postępowania toczącego się przed sądem państwowym, sądem polubownym lub organem administracji państwowej;
 2. narusza postanowienia niniejszego dokumentu;
 3. powinna zostać usunięta ze względu na uzasadnione żądanie osoby lub strony trzeciej;
 4. powinna zostać usunięta by chronić interes osoby lub strony trzeciej.
Użytkownik rozumie i zgadza się, że sposób funkcjonowania Usługi  zakłada przesyłanie danych, w tym Treści Użytkownika, za pośrednictwem różnych sieci, będących własnością różnych podmiotów oraz że może być konieczna modyfikacja tych danych i Treści, aby spełniały on wymagania techniczne dotyczące transmisji danych lub przechowywania tychże.

Użytkownik jest zobowiązany informować Foto Labo o znanych mu naruszeniach lub próbach naruszenia postanowień niniejszego dokumentu przez niego oraz innych Użytkowników lub inne osoby prawne lub fizyczne.

» § 7. Dodatkowe ustalenia dotyczące użytkowania Usługi poza granicami Polski
Ponieważ Internet jest medium globalnym, na Użytkowniku w całości spoczywa obowiązek przestrzegania odpowiednich praw międzynarodowych i państw, w których jego Treści mogą być odbierane.

» § 8. Dane udostępniane przez Użytkowników Usługi, prawo własności do Treści Użytkowników
FOTO LABO nie jest właścicielem Treści udostępnianych przez jej Użytkowników za pośrednictwem Usługi. Udostępniając swoje Treści Użytkownik udziela Foto Labo nieodpłatnej niewyłącznej licencji do korzystania z Treści na obszarze Polski i poza jej granicami w następującym wymiarze:
 1. Z zachowaniem należytej staranności co do zachowania charakteru przekazanych Treści (fotografie, grafiki, dźwięki, muzyka, filmy, utwory literackie) do udostępniania publicznie w ramach Usługi. Licencja obejmuje prawo do używania, dystrybucji, powielania, modyfikacji, publicznego odtwarzania i wykorzystywania w celu promowania poszczególnych elementów Usługi, Foto Labo lub podmiotów z nim współpracujących w ramach elementów Usługi, w których dane Treści zostały umieszczone. Licencja wygasa z chwilą usunięcia danej Treści z Usługi.
 2. W przypadku innych Treści niż wymienione powyżej licencja obejmuje prawo do używania, dystrybucji, powielania, modyfikacji, publicznego odtwarzania i wykorzystywania w celu promowania poszczególnych elementów Usługi, Foto Labo lub podmiotów z nim współpracujących. Licencja ta udzielana jest na czas nieokreślony, lecz nie może być wypowiedziana przez Użytkownika przed upływem lat pięciu od chwili udostępnienia Treści.

» § 9. Zakaz odsprzedaży elementów Usługi
Użytkowników obowiązuje całkowity zakaz kopiowania, sprzedaży lub odsprzedaży oraz innego komercyjnego wykorzystywania Usługi lub jej elementów lub dostępu do Usługi.

» § 10. Ogólne zasady przechowywania danych w Usłudze
Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że FOTO LABO może ustalać dowolnie i zmieniać ogólne zasady przechowywania danych Użytkownika. Dotyczy to w szczególności czasu przechowywania jego postów, listów email, ogłoszeń i wszelkich innych przekazanych przez niego Treści; maksymalnej liczby wysyłanych i odbieranych wiadomości email i innych, maksymalnej dostępnej dla Użytkownika przestrzeni dyskowej, liczby maksymalnych połączeń z Usługą, czasu ich trwania oraz wyznaczania okresów kiedy Usługa jest dostępna. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że FOTO LABO nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub błędne przechowywanie danych Użytkownika.Użytkownik wyraża zgodę na okresowe usuwanie kont nieaktywnych i rozumie, że dłuższe niekorzystanie z jego konta w Usłudze uprawnia Foto Labo do jego usunięcia, przy czym okres po jakim konta lub dane Użytkownika są usuwane jest określany przez Foto Labo. Powyższe ustalenia mogą być zmieniane przez Foto Labo w dowolnym momencie, o czym FOTO LABO nie jest obowiązana powiadomić Użytkownika.

» § 11. Reklamy w ramach Usługi
Użytkownik rozumie i zgadza się, że wszelka jego aktywność powstała na skutek skorzystania z reklamowanych w ramach Usługi produktów lub usług, skorzystania z promocji, włączając w to wszelkie elementy opłat a także kosztów dostarczenia tychże usług lub towarów i jakiekolwiek inne warunki, gwarancje lub zobowiązania zawarte wskutek lub w związku z reklamami i wszelkimi formami reklamowymi lub promocyjnymi w ramach Usługi są umową zawartą bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem i reklamodawcą. Użytkownik zgadza się, że FOTO LABO nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek straty związane z tymi umowami lub na skutek obecności reklamodawców, reklam lub reklamowanych produktów w ramach Usługi.

» § 12. System odnośników hipertekstowych (URL, linki), witryny zewnętrzne
Usługa zawiera odnośniki do innych serwisów internetowych, zasobów sieci, witryn osób trzecich. FOTO LABO nie zarządza tymi witrynami ani zasobami, dlatego Użytkownik rozumie i akceptuje, że FOTO LABO nie jest zobowiązana do ich kontroli i nie jest za nie odpowiedzialna, w tym zwłaszcza, ale nie tylko, za ich treści, reklamy, produkty oraz inne zawarte tam lub w miejscach, które wskazują. Korzystając z Usługi Użytkownik zgadza się, że FOTO LABO nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w jakimkolwiek stopniu, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek straty powstałe na skutek lub w związku ze skorzystaniem z nich, obejrzeniem, udostępnieniem lub w innym związku z umieszczeniem odnośnika do tych materiałów w ramach Usługi.
 
 
» § 14. Prawa autorskie
FOTO LABO respektuje własność intelektualną Użytkowników i oczekuje w zamian tego samego. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego praca została skopiowana lub wykorzystana w sposób niezgodny z przysługującymi mu prawami autorskimi lub gdy stwierdzi, że jego własność intelektualna została w jakikolwiek inny sposób naruszona winien zawiadomić Foto LABO.  Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
 1. opis chronionej prawem autorskim pracy lub własności intelektualnej, do której prawa autora zostały naruszone;
 2. opis, w którym miejscu Usługi znajduje się ta praca lub własność intelektualna;
 3. imię, nazwisko, adres, telefon, adres email zgłaszającego naruszenie praw autorskich lub własności intelektualnej;
 4. oświadczenie, że zgłaszający jest przekonany o naruszeniu praw autorskich lub własności intelektualnej;
 5. oświadczenie, niosące ze sobą konsekwencje prawne, że zawarte w zgłoszeniu informacje są dokładne i prawdziwe oraz, że zgłaszający jest właścicielem praw autorskich do pracy lub własności intelektualnej lub też jest upoważniony do występowania w imieniu ich właściciela.<
Korespondencję w tej sprawie należy kierować pod adresem:
Za pośrednictwem poczty:
      FOTO LABO
         Zgłoszenie naruszenia praw autorskich lub własności intelektualnej
      ul. Pl.N.Kroczka 3
      41-807 Zabrze
Przez email:
      fotolabozabrze@tlen.pl

» § 15. Prawo autorskie Foto Labo
Użytkownik rozumie i zgadza się, że Usługa i oprogramowanie wykorzystane w związku zUsługą jest wyłączną własnością Foto Labo i zawiera autorskie i poufne rozwiązania i projekty chronione przez prawo autorskie i inne mające zastosowanie przepisy.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że reklamy lub jakakolwiek ich część, promocje lub jakakolwiek ich część, teksty reklamowe, zwroty, hasła promocyjne i inne umieszczone w ramach Usługi tego typu materiały są wyłączną własnością reklamodawcy i są chronione przez prawa autorskie, ochronę znaku towarowego, patenty i inne prawa mające zastosowanie. Dopóki nie zostanie to wyraźnie zaznaczone przez Foto Labo lub reklamodawcę Użytkownik nie może modyfikować, wypożyczać, zastawiać, sprzedawać, dystrybuować lub tworzyć na bazie reklam, materiałów promocyjnych, oprogramowania, autorskich rozwiązań i założeń technicznych nowych produktów w całości oraz w jakiejkolwiek ich części.

FOTO LABO udziela Użytkownikowi osobistego, nie podlegającego dalszemu przekazaniu lub zbyciu, nie wyłącznego prawa i licencji do użytkowania upublicznionych elementów kodu lub oprogramowania na jednym komputerze w tym samym czasie, przy założeniu że ani Użytkownik, ani osoba trzecia przy jego pomocy lub za jego pośrednictwem nie będzie kopiować, modyfikować, dekompilować (reverse engineer) lub w jakikolwiek inny sposób próbować odkryć źródła kodu, sprzedawać, dołącząć do innych produktów, udzielać na nie dalszej licencji lub w jakikolwiek inny sposób przenosić prawa do tychże źródeł.Użytkownik zgadza się, że nie będzie modyfikował oprogramowania wchodzącego lub związanego z Usługą w jakikolwiek sposób oraz że nie będzie korzystał ze zmodyfikowanych kodów Usługi, w tym także ale nie tylko, w celu nieautoryzowanego dostępu do Usługi. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usługi w inny sposób niż poprzez udostępniony publicznie przez Foto Labo interfejs przeznaczony do wykorzystania przez Użytkowników.

» § 16. Zmiany w Usłudze
FOTO LABO zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie specyfikacji Usługilub jej dowolnej składowej czasowo lub trwale bez powiadomienia Użytkownika. FOTO LABO nie odpowiada w takim razie wobec Użytkownika lub osób trzecich za zmianę, zawieszenie czasowe lub likwidację Usługi lub jej części.

» § 17. Zakończenie Usługi
Użytkownik rozumie i akceptuje, że FOTO LABO może zlikwidować (skasować) jego konto (lub jakąkolwiek jego część) lub zablokować dostęp do Usługi, usunąć (skasować) Treśc iUżytkownika lub jakąkolwiek jej część bez podania przyczyny w tym także, ale nie tylko, z powodu braku aktywności Użytkownika, który uzna za rezygnację z Usługi lub jeżeli poweźmie podejrzenie, że Użytkownik działa niezgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu. FOTO LABO może również zaniechać Usługi w dowolnym czasie, bez podania przyczyny i bez uprzedniego wypowiedzenia usługi. Oznacza to, że FOTO LABO może bez wypowiedzenia i bez podania przyczny usunąć wszystkie pliki i dane Użytkownika, wraz z jego całym kontem lub w jakiejkolwiek jego części. Niniejsze postanowienie wyłącza odpowiedzialność Foto Labo wobec Użytkowników oraz stron trzecich, które mogłyby podnosić roszczenia z powodu zakończenia usługi dla Użytkownika.

» § 18. Wyłączenie gwarancji
Użytkownik rozumie i zgadza się, że:
 1. korzysta z Usługi na własne ryzyko. Usługa jest dostarczana bez jakiejkolwiek gwarancji w tym również gwarancji jej dostępności. FOTO LABO wyłącza jawnie wszelkie gwarancje, w tym pośrednie.
 2. FOTO LABO nie zapewnia, że Usługa spełni pokładane w niej oczekiwania, będzie działała stale i niezawodnie, bezpiecznie i bezbłednie; FOTO LABO nie zapewnia, że wyniki działania Usługi będą dokładne i wiarygodne; FOTO LABO nie zapewnia, że zakupione lub nabyte w inny sposób za jej pośrednictwem produkty, usługi będą właściwe dla danego Użytkownika i spełnią jego oczekiwania; FOTO LABO nie gwarantuje, że błędy w oprogramowaniu lub ich skutki będą usunięte.
 3. Jakiekolwiek materiały, programy, usługi i inne dobra pozyskane za pośrednictwem lub w związku z Usługą przez Użytkownika są pozyskiwane przez Użytkownikana jego wyłączne ryzyko i koszt. Dotyczy to zwłaszcza kopiowania programów, dokumentów i innych plików w Internetu. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu komputera, komputerów lub systemu komputerowego lub jakiejkolwiek jego składowej Użytkownika powstałe na skutek lub w związku z tymi plikami.
 4. Żadna z informacji, rad, porad lub wiadomości pozyskanej z Usługi, Foto Labo lub Foto Labo pisemna, ustna lub inna nie oznacza powstania obowiązku gwarancji ich poprawności lub prawdziwości, dopóki nie zostanie to jasno zaznaczone w niniejszym dokumencie lub w stopce danego dokumentu.

» § 19. Ograniczenia odpowiedzialnościi
Użytkownik rozumie i zgadza się że FOTO LABO nie może być odpowiedzialna za żadną bezpośrednią lub pośrednią szkodę, w tym także, ale nie tylko, utratę korzyści, zaufania, możliwości użytkowania, utratę danych (również w przypadku gdy FOTO LABO została poinformowana o możliwości powstania takiej szkody). W tym także, ale nie tylko, jeżeli szkody powstały na skutek użytkowania lub niemożliwości korzystania z Usługi, kosztów nabycia usług lub informacji zastępczych wobec niedostępności Usługi; informacji, danych lub usług nabytych lub pozyskanych za pośrednictwem lub w związku z Usługą; nieautoryzowanego dostępu lub zmiany przesyłanych do Usługi lub z Usługi danych wchodzących w skład Usługi.

» § 20. Ustalenia dotyczące Użytkowników lub elementów Usługi mających związek z rynkiem i finansami
W przypadku gdy Użytkownik planuje uruchomienie lub przyłączenie się do działań mających na celu przesyłanie informacji o charakterze finansowym, związanych z doradztwem finansowym, dotyczącym firm, giełdy, notowań giełdowych, inwestycji, ubezpieczeń, musi zapoznać się z rozdziałami Wyłączenie gwarancji, Ograniczenie odpowiedzialności, Wyłączenia i ograniczenia.

Usługa została przygotowana i zaprojektowana wyłącznie w osobistych celach informacyjnych i żadna z jego Treści nie jest przeznaczona do wykorzystywania w działalności finansowej, inwestycyjnej lub podobnej. FOTO LABO i jej Partnerzy nie są odpowiedzialni za dokładność, użyteczność lub dostępność jakichkolwiek informacji przesyłanej lub udostępnionej w ramach Usługi i nie może być odpowiedzialna za jakiekolwiek działania giełdowe lub decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o zawarte wUsłudze informacje.

» § 21. Powiadomienia Użytkowników
Powiadomienia mogą być wysyłane do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej. FOTO LABO ma również prawo do przekazywania tych powiadomień za pomocą zmian w niniejszym dokumencie lub w inny sposób poprzez umieszczanie powiadomień lub linków do powiadomień w dowolnym miejscu Usługi.

» § 22. Informacje ogólne, postanowienia końcowe
Niniejszy dokument stanowi całość zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Foto Labo umowy i obejmuje korzystanie z Usługi, zastępując w tym zakresie wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem i Foto Labo. Użytkownik może podlegać innym ustaleniom jeżeli korzysta z serwisów stowarzyszonych, serwisów podmiotów współpracujących z Foto Labo, serwisów osób trzecich oraz serwisów korzystających z oprogramowania stron trzecich. 

Wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie, a w razie niemożności takiego rozstrzygnięcia sporu właściwym będzie sąd miejsca siedziby Foto Labo. Wszelkie żądania prawne Użytkowników wobec Usługi, Foto Labo lub jej Partnerów mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 1 roku od chwili zaistnienia podstawy do ich zgłoszenia. Tytuły poszczególnych rozdziałów lub punktów zostały użyte jedynie dla wygody i nie stanowią wiążących prawnie elementów niniejszego dokumentu.

 webPhoto (1.4.2.321)

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

Ta strona przechowuje informacje przy pomocy ciasteczek.

Zapoznaj się z naszym regulaminem.